Obsługa prawna posiedzeń organów spółek, opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (umów, statutów i regulaminów)
Reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym, w tym znoszenie o dokonanie wpisu do KRS nowych podmiotów i zgłaszania zmian w ujawnionych już wpisach
Doradztwo i reprezentowanie w spawach dotyczących stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał organów spółek
Doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w dziedzinie fuzji, przejęć i przekształceń spółek
Pomoc w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
Reprezentacja przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniu upadłościowym, w tym wsparcie na etapie upadłości i likwidacji
Sporządzanie umów, uchwał itp.