Wspieranie zarówno pracowników, jak również pracodawców (przedsiębiorców) w zakresie nawiązania, rozwiązania umów z pracownikiem
Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz dokumentów związanych z nawiązaniem współpracy, pracy z pracownikiem itp.
Informowanie o przysługujących uprawnieniach, prawach i obowiązkach pracownika, pracodawcy, w tym w szczególności w sprawach związanych z dyskryminacją oraz mobbingiem
Reprezentacja strony w postępowaniach mediacyjnych, sądowych w sporach pracowniczych w szczególności o zapłatę wynagrodzenia, nadgodzin, bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę, o sprostowanie świadectw pracy, dochodzenie odszkodowań
Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS w sprawach o przyznanie emerytury, zasiłków itp.