Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do NSA, WSA itp.